top of page
예배 시간

*주일 예배           오전 10시 40분
*수요 예배           오후  7시 50분

*새벽기도회         오전  5시 30분  
*다음세대 예배     오전 11시      
*수요리더기도회   오후  7시         
*수요중보기도회   오후  7시     
*청년부 예배        오후 1시
*사랑방 예배        영상모임

2층 본당
2층 본당

2층 본당(화,목,금)
3층 각 예배실
3층 소예배실
1층 유아예배실

 

문의

02-408-1191

yimsarang@daum.net

주소

경기 하남시 서하남로 278-30
​(광암동 211-12)

기도 요청
bottom of page